Turkish Maritime Law

Eski kıtaların kıstağında bulunan Türkiye coğrafyası, Doğu Akdeniz ve Kuzey Akdeniz’deki limanlar ve Akdeniz ile Karadeniz’i birbirine bağlayan boğazlar vasıtasıyla, tarih boyunca dünya deniz ticaretinde önemli roller üstlenmiştir. Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi” ile yeniden canlanan İpek Yolu’nun Akdeniz ve Avrupa’ya açılan koridorlarında yer alması; önemli denizaltı petrol ve doğal gaz boru hatları ile yakınsallığı; deniz egemenlik ve yetki alanlarındaki zenginlikleri ve dünya deniz ticaretinin can damarlarından olan Türk Boğazları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya deniz ticareti ve geniş anlamda deniz hukukundaki önemi giderek artmaktadır.

Cumhuriyet’in kurulmasını izleyen yıllarda hukuk sisteminde esaslı değişikliklere gidilmiş ve bu değişikliklerden geniş anlamda deniz hukukuna dair mevzuat da etkilenmiştir. 2000’li yıllar ile birlikte hem AB mevzuatı ile uyum çalışmaları hem de deniz hukukuna ilişkin uluslararası antlaşmaların kabulü ve yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk Deniz Hukukunun gelişimine dair önemli adımlar atılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya deniz ticaretindeki öneminin artmasına ve geniş anlamda deniz hukuku mevzuatındaki gelişmelere karşın, bu hususlar dünya kamuoyunda yeterince yer bulamamıştır. “Turkish Maritime Law” sitesi, Türk Deniz Hukukunun dünya kamuoyunda daha fazla tanıtılabilmesi amacıyla hareket eden kişisel bir girişim ve çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda Türk Deniz Hukuku ile ilgili güncel gelişmeler Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılacak; konuyla ilgili mahkeme kararları ve karar incelemelerinin kısa çevirilerine yer verilecek ve imkanlar doğrultusunda literatüre yeni giren eserler tanıtılmaya çalışılacaktır.

Deniz Hukukunun diğer hukuk dalları ve disiplinlerle ilişkisi göz önüne alınarak, gerekli olduğu ölçüde bu alanlardaki gelişmelere de yer verilmesi amaçlanmaktadır. Deniz Hukukuna ilişkin yayın ve bilgilendirmelerin yanı sıra ilgili diğer alanlarda da çeşitli yazılara, röportajlara, video ve soyal medya paylaşımlarına yer verilecektir.